Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас: 25/2013
Набавка на компјутери, компјутерска опрема, софтвер и сервисирање на мржна и компјутерска опрема