Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас: 24/2013
Обезбедување на имот и лица во образовните установи во општина Крива Паланка за 2013/2014