Потпишан договор за финансирање на проектот „Регулација на порој Белево – Крива Паланка“

emiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong” /> На Јавниот повик за доставување на барања за финансирање на проекти од областа на водите за 2013 година, објавен од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, Општина Крива Паланка аплицираше со проектот „Регулација на порој Белево –Крива Паланка“. Врз основа на Одлуката за распределба на средствата од Програмата за управување со водите за 2013 година, Министерството за животна средина и просторно плнирање и Општина Крива Паланка на ден 13.06.2013 година склучија Договор за доделување на финансиски средства за финансирање на проектот „Регулација на порој Белево-Крива Паланка“.

Вкупна вредност на проектот изнесува 4.887.763,00 денари.

Финансиски средства кои се доделуваат од страна на Министерството за реализација на проектот изнесуваат 3.000.000,00 денари со вклучен 18%ДДВ.