Соопштение за граѓаните

1.За организирање на јавна анкета и јавна презентација за измена и дополнување на Нацрт-Детален урбанистички план за парцела од ДУП за лев брег за град Крива Паланка, опфат на к.п.бр.805, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка

2.За организирање на јавна анкета и јавна презентација за Нацрт-Детален урбанистички план за дел 1 од урбан блок 11 во Крива Паланка, Општина Крива Паланка

3. За организирање на јавна анкета и јавна презентација за Нацрт-локална урбанистичка планска документација за изградба на МХЕЦ „Калин Камен 1“ на к.п.бр.671 во К.О. Варовиште, Општина Крива Паланка

4. За организирање на јавна анкета и јавна презентација на Нацрт-локална урбанистичка планска документација за изградба на МХЕЦ „Калин Камен 2“ на к.п.бр.309 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка