Одлука и формулар за неспроведување на стартегиска оцена

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена  за планскиот документ Измена и дополна на детален урбанистички план за парцела од ДУП за лев брег за град Крива Паланка, опфат на ул. Св. Јоаким Осоговски бр. 175 КП 805/0 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка.