Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Број на оглас: 01/2013
Набавка на следните услуги на резервни делови,матријали и работи за тековно одржување на системот за јавно осветлување во Општина Крива Паланка