Јавно известување

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за животна средина („Службен Весник на Република Македонија“53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11, 123/12), Градоначалникот на општината Крива Паланка го дава следното

ЈАВНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

За Извештај за стратегиска оцена на животната средина за плански документ ЛУПД за изградба на МХЕЦ Станечка Река 2, КП 2586, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Се известува заинтересирната јавност дека Општина Крива Паланка во постапката за донесување на урбанистички планови изработи Извештај за стратегиска оцена за животна средина на плански документ – ЛУПД за изградба на МХЕЦ Станечка Река 2, КП 2586, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка.

Површината на предметниот опфат изнесува 603 м2.

Изработениот Извештај како и нацрт планскиот документ се достапни на заинтересираната јавност на интернет страницата на Општина Крива Паланка секој работен ден /www.krivapalanka.gov.mk/ како и во просториите на Општина Крива Паланка секој работен ден од 03.04.2013 година до 02.05.2013 година.

Јавната расправа ќе се одржи на ден 17.04.2013 година, во 12,00 часот во просториите на Општина Крива Паланка каде заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното  подрачје опфатено со планот можат да присуствуваат и да даваат свои забелешки, мислења и предлози.


ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Дипл. Правник Арсенчо Алексовски

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за плански документ ЛУПД за изградба на МХЕЦ Станечка Река 2, КП 2586, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка