Одлука и формулар за спроведување на стратегиска оцена

Одлука и Формулар за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛУПД за изградба на МХЕЦ Станечка Река 2 на КП 2586, КП 2594 и КП 4596, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка.