Одлука и формулар за спроведување на стратегиска оцена

Одлука и Формулар за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛУПД за изградба на МХЕЦ Калин Камен 2 на КП 309, КО Крива Паланка, општина Крива Паланка.