Одлука и формулар за спроведување на стратегиска оцена

Одлука и формулар за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛУПД  за изградба на МХЕЦ Станечка Река 1 на КП 587, КО Станци, општина Крива Паланка