Одлука и формулар за спроведување на стратегиска оцена

Одлука и формулар за спроведување на стартегиска оцена за плански документ ЛУПД за изградба на МХЕЦ Калин Камен 1 на КП 671, КО Варовиште, општина Крива Паланка.