Оглас за доделување на договор за јавни набавки

Број на оглас: 09/2012
Превоз на ученици за основно и средно образование за 2013 година