Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас: 19-3773/2/2012
Картирање на подлоги од урбанистички планови и локална планска документација за потребите на Општина Крива Паланка