Дневен ред на 50-та седница на Совет на општина Крива Паланка

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува 50-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 30.11.2012 година (петок) во 14,30 часот. Седницата ќе се одржи со следниот

Д н е в е н   р е д:

Усвојување на Записници од 41 – 49 седница на Советот.

1. Предлог – Одлука  за распределба на средства од блок дотација за 2013 година;

2. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за развој на информатичко-комуникациска тенологија на Општина Крива Паланка за 2013 година;

3. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на Локаленл економски развој за 2013 година;

4. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на енергетска ефикасност за 2013 година;

5. Предлог Одлука за усвојување на Програма за активност на Општина Крива Паланка во областа на спорт и млади за 2013 година;

6. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за акативности на Општина Крива Паланка во областа на образование за 2013 година;

7. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на културата за 2013 година;

8. Предлог – Одлука за обезбедување на соодветни простории и опрема за чување и презентирање на музејскиот фонд на Л.У Градски Музеј – Крива Паланка;

9. Предлог – Одлука за обезбедување на финансиски средства за одржливо вршење на музејска дејност;

10. Предлог – Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЛУ „Градски музеј“ – Крива Паланка за 2013 година;

11. Предлог – Одлука за одобрување на средства;

12. Предлог – Одлука за  усвојување на Програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во Општина Крива Паланка за 2013 година;

13. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за реализација на Елаборат за режимот на сообраќај во поширокото централно подрачје на град Крива Паланка за 2013 година;

14. Предлог – Одлука за усвојување  на Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување во Општина Крива Паланка за 2013 година;

15. Предлог – Одлука за одржување на јавна чистота во град Крива Паланка за 2013 година;

16. Предлог – Одлука за усвојување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на водоводната мрежа во Општина Крива Паланка за 2013 година;

17. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Крива Паланка за 2013 година;

18. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за изградба, одржување и заштита на локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2013 година;

19. Предлог – Одлука за усвојување на План за развојни програми за Општина Крива Паланка за период  од 2013 -2015 година;

20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршу усогласување на намените за кп.бр.3187/1;

21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршу усогласување на намените за кп.бр.3187/1;

22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршу усогласување на намените за кп.бр.3998;

23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршу усогласување на намените за кп.бр.1360;

24. Предлог – Одлука за усвојување на Програмата за активности на Општина Крива Паланка во областа на заштита и спасување, противпожарна заштита и управување со клризи за 2013 година;

25. Предлог – Одлука за давање под долготраен закуп на градежно земјиште со непосредна спогодба за к.п.1303/3, 1508/18, 1516/2 за КО Костур;

26. Предлог – Одлука за давање под долготраен закуп на градежно земјиште со непосредна спогодба за к.п. 1331/2 за КО Костур.


СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Милка Митовска
,с.р.