Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас: 05/2012
Доизградба на локален пат с.Градец локација –Училиште –Испосница на Св.Јоаким Осоговски (без асфалтирање ) во должина од 350 м во Општина Крива Паланка