Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас:  19-3384/2/2012
Поставување на урбана опрема на јавна површина-градска чешма-нова Кадиска чешма во Општина Крива Паланка