Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас:  19-3300/2/2012
Замена на кровен покривач,опшивка на оџачки канали на згради сопственост на Општина Крива Паланка изградени на ул. Моша Пијаде КО Крива Паланка и на место викано Калин Камен КО Кркља