Известување за граѓаните

Општина Крива Паланка ги информира граѓаните за мерките кои треба да ги преземат при извршување на земјоделските активности  во близина на електричните водови.

Известување – ЕВН