Структура на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2020 година

Буџетот на Општина Крива Паланка за 2020 година е проектиран на 428 милиони 925  илјади денари.

При креирање на Буџетот почитувани се начелата на: економичност, рационалност во трошењето преку дефинирани програми, транспарентно планирање, искористување на капиталните расходи, како и спроведување на дисциплинирана потрошувачка во насока на рестриктивна и ригорозна контрола на помалку продуктивни трошоци без да се наруши нормално функционирање на буџетските институции.

Структура на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2020 година