Јавен повик за предлагање на кандидати за членови на Совет на млади на општина Крива Паланка

Врз основа на член 38-г од Статутот на Општина Крива Паланка ( Службен гласник на Општина Крива Палнка бр.08/2014, 02/2018 и 03/2019), како  и  Одлуката за распишување на јавен повик за предлагање на кандидати за избор на членови на Совет на млади на Општина Крива Паланка бр. 09-3053/11 од 27.09.2019 година, Советот на Општина Крива Паланка, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ
ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА МЛАДИ  НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Потребни обрасци

  1. Образец СМ-1
  2. Образец СМ-2
  3. Образец СМ-3
Големина на фонт
Контраст