Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за спортисти ученици во основните училишта на подрачјето на општина Kрива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија за 2019/2020 година

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за спортисти ученици во индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови од  основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија за 2019/2020 година.

РАНГ ЛИСТА