Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за подршка на млади таленти ученици средношколци и студенти од општина Kрива Паланка за учебната 2019/2020 година

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за учебната 2019/2020 година за подршка на млади таленти -ученици средношколци и студенти од општина Крива Паланка.

РАНГ ЛИСТА