Покана за Свечена седница на Советот на Општина Крива Паланка

По повод 8-ми Октомври – Денот на ослободувањето на Крива Паланка, претседателот на Советот на Општина Крива Паланка, с в и к у в а

С В Е Ч Е Н А   С Е Д Н И Ц А

На Советот на Општина Крива Паланка за 7-ми oктомври 2019 година (понеделник) во 10,оо часот во големата сала на Општина Крива Паланка, со следниот

Д н е в е н   р е д:

  1. Обраќање на Градоначалникот на Општина Крива Паланка – Борјанчо Мицевски по повод празникот 8-ми Октомври;
  2. Донесување на Одлука за доделување на 8-мо Октомвриска награда.

  СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                         Претседател,
              Изабела Павловска ,с.р.

Големина на фонт
Контраст