Објава бр.01/2019 на оглас за давање недвижни ствари во закуп и одржување – по пат на електронско јавно надавање

Комисијата за недвижни и движни ствари на Општина Крива Паланка, формирана врз основа на Решение за формирање Комисија за спроведување на постапката за давање на недвижна ствар под закуп – деловен објект на ул.„Илинденска“ бб во Општина Крива Паланка по пат на електронско јавно наддавање бр. 08-2896/1 од 06.09.2019 година на Градоначалникот на Општина Крива Паланка, врз основа на член 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и член 57 – а  од Законот за користење и располагање со ствари во државна сопственост и ствари во општинска сопственост („Службен весник на Р.М“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Одлука за давање на недвижна ствар под закуп на УО на ЈП Комуналец бр.02-569/2 од 05.08.2019 година и Одлуката за давање согласност на Одлуката на УО на ЈП Комуналец за давање на недвижна ствар под закуп на Советот на Општина Крива Паланка бр.09-2472/35 од 12.08.2019 година, објавува:

ОБЈАВА БР.01/2019
на оглас за давање недвижни ствари во закуп и одржување – по пат на 
ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДАВАЊЕ

Големина на фонт
Контраст