Дневен ред на 26-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 26-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 12.08.2019 година (понеделник) во 14,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

Усвојување на записник од 25-та седница

 1. Информација на преземени мерки и активности во текот на првото полугодие  од 2019 година  на ПС ОН Крива Паланка;
 2. Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Буџетот  на Општина Крива Паланка  за 2019 година; 
 3. Предлог- Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К1 , К2 и К3 за II квартал за 2019 година;
 4. Предлог – Одлука за давање согласност  на годишниот план за вработување  за 2020  година на ООУ Јоаким Крчовски   Крива Паланка;
 5. Предлог – Одлука за давање согласност  на годишниот план за вработување  за 2020  година на ООУ Илинден Крива Паланка;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност  на годишниот план за вработување  за 2020 година на   ОЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка;
 7. Предлог – Одлука за давање согласност  на годишниот план за вработување  за 2020  година на   ЛУ Градски Музеј  Крива Паланка;
 8. Предлог – Одлука за давање согласност  на годишниот план за вработување  за 2020  година на   Општина Крива Паланка;
 9. Предлог –Одлука за доделување на стипендии за ученици спортисти во индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови кои учат во основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година;
 10. Предлог-Правилник за условите, критериумите и правилата за доделување на стипендии за ученици  спортисти во индивидуални  спортови и ученици  спортисти во екипни спортови  кои учат во основните училишта  на подрачјето  на општина Крива Паланка  и средните училишта  од Република  Северна  Македонија;
 11. Предлог –Одлука за доделување  на стипендии  за подршка на млади таленти од општина Крива Паланка;
 12. Предлог –Одлука за субвенционирање  превоз  на студенти за студиска 2019/2020 кои студираат на државните универзитети  во Скопје, а се жители на општина Крива Паланка;
 13. Предлог –Одлука за давање согласност за реализација на проект „Реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до манастир „Св. Јоаким Осоговски“ – с. Варовиште, општина Крива Паланка;
 14. Предлог-Одлука за  давање согласност за дообезбедување на  финансиски средства за реализација на проектот  „Реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до манастир „Св.Јоаким Осоговски“ – с. Варовиште, општина Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за давање согласност  за кофинансирање  на четири образовни асистенти;
 16. Предлог- Одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина  Крива Паланка  и Општина Кратово;
 17. Предлог- Решение за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Крива Паланка и Општина Кратово;
 18. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈП Комуналец  за давање  на недвижна  ствар  под закуп –деловоен објект  на ул.Илинденска бб;
 19. Предлог-Одлука за формирање на Орган за внатрешна контрола – Орган за надзор во ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка;
 20. Предлог-Решение за именување членови на Орган за внатрешна контрола – Орган за надзор во ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка;
 21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за културен и туристички комплекс „Старо школо“ на к.п.бр.3101, к.п.бр.3102 и дел од к.п.бр.1388 во КО Градец, с. Градец во Општина Крива Паланка;
 22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1381 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 832 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 569 во К.О. Крива Паланка,Општина Крива Паланка;
 25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.234 во К.О. Мождивјак, Општина Крива Паланка;
 26. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2609 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 27. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2661 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 28. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 159 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 29. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2881 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 30. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 6977 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 31. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.25, дел од к.п.бр.22, дел од к.п.бр.24 и дел од к.п.бр.468 во К.О.Кошари, Општина Крива Паланка;
 32. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2662, дел од к.п.бр.2661 и дел од к.п.бр.2657/2 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка.                  

 

                                                                                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                                                               Претседател,
                                                                                                                                    Изабела Павловска ,с.р