Дневен ред на 22-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 22-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 23.04.2019 година (вторник ) во 14,00 часот.

Дневен ред: 

        Усвојување на записник од 21-та седница

 1. Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година;
 2. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски ;
 3. Предлог – Одлука за усвојување на извештај за  реализација на годишна програма  за јавна  чистота  за 2018  година;
 4. Предлог – Предлог – Одлука за усвојување на извештај  за работа  на ЈП Комуналец – Крива Паланка за 2018 година;
 5. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ЈП Комуналец Крива Паланка за 2019  година;
 6. Предлог-Одлука за предавање на објект ,,Водоснабдување на населбите Просарци, Камењарци и Мачорци с.Луке-Крива Паланка“ на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
 7. Предлог-Одлука за  предавање на објект „Реконструкција на дел од водоводна мрежа во Крива Паланка“  на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;
 8. Предлог – Одлука за давање на приоритет за апликација на проект ,,Водоснабдување на населбите Просарци, Камењарци и Мачорци с.Луке-Крива Паланка“ –секундарна мрежа;
 9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 42 К.О.Мождивњак, Општина Крива Паланка;
 10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.163 и к.п бр.2285 во К.О. Мартиница, Општина Крива Паланка;
 11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 194 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.438 и к.п.бр.442 во К.О. Дурачка Река , Општина Крива Паланка;
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.1301 во К.О. Конопница , Општина Крива Паланка;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1329 во К.О.Мождивњак, Општина Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1416/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2072/1 К.О.Станци, Општина Крива Паланка;
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2522 и к.п бр.2521 во К.О. Мождивњак, Општина Крива Паланка;
 18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2568/1 во К.О. Мождивњак , Општина Крива Паланка;
 19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2825 К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.3235 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4310/1 во К.О.Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 5226/2 и 5226/1 во К.О. Жидилово, Општина Крива Паланка;
 23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 6646/2 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

 

                                                                                                                 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

               Претседател,

           Изабела Павловска ,с.р

 

Големина на фонт
Контраст