ЈАВЕН ПОВИК за полагање на испит за добивање на сертификат за авто-такси возач

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 8 став 1 точка 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Сл. весник  на РМ“ бр.68/04,127/06,114/09, 83/10,140/10, 17/11,53/11,6/12,23/13,120/13,163/13,187/13,42/14,112/14,166/14, 44/15, 97/151, 24/15, 129/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18) ), a во согласност со Правилникот за постапката и Програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто-такси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и сертификатот за авто-такси возач („Сл. весник на РМ“ бр.98/14), градоначалникот на општина Крива Паланка го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК

за пријавување заинтересирани лица од општина Крива Паланка,

за полагање на испит за добивање на сертификат за авто-такси возач

на ден 11. 04 2018 г.  во 18 ч

Големина на фонт
Контраст