Дневен ред на 20-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 20-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 25.02.2019 година (понеделник) во 14,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

Усвојување на записник од 19-та седница

 1. Предлог – Решение за престанок на мандати за членови на Советот на Општина Крива Пaланка;
 2. Предлог – Решение за верификација  на  мандати за членовите на Советот на Општина Крива Паланка;
 3. Предлог – Решение за престанок на мандат на  член на Комисијата статут и прописи;
 4. Предлог – Решение за верификација на мандат на член на Комисијата статут и прописи;
 5. Предлог – Решение за престанок на мандат на  член на Комисијата  за меѓуопштинска  и меѓународна соработка;
 6. Предлог – Решение за верификација на  мандат на  член на Комисијата  за меѓуопштинска  и меѓународна соработка;
 7. Предлог – Решение за престанок на мандат на  член на Комисијата  за комунални работи и сообраќај;
 8. Предлог – Решение за верификација  на  мандат на  член на Комисијата  за комунални работи и сообраќај;
 9. Предлог – Решение за престанок на мандат на  член на Комисијата  за јавни дејности;
 10. Предлог – Решение за верификација на  мандат на  член на Комисијата  за јавни дејности;
 11. Информација за превземени мерки и активности во текот на второто полугодие на 2018 година на ПС од ОН Крива Паланка за 2018 година;
 12. Предлог-Одлука за проширување  на сретствата  на Буџетот на Општина Крива Паланка  за 2019 година;
 13. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година;
 14. Предлог-Одлука за давање на приоритет за апликација на проектот „Изградба на канализација-секундарни линии за отпадни води за Бојанов Дол, крак1 и крак2, КО Крива Паланка“ , Општина Крива Паланка;
 15. Предлог-Одлука за аплицирање на проект „Изработка на техничка документација за локален патен правец Крива Паланка-Варовиште-Кошари-Б’с “ во општина Крива Паланка; 
 16. Предлог-Одлука за аплицирање  на проект „Изградба на канализација за отпадни води за дел од с. Конопница“ во општина Крива Паланка;        
 17. Предлог – Одлука за давање согласност на измената на годишниот план за вработување за 2019 година  на ООУ „Јоаким Крчовски“  Крива Паланка;
 18. Предлог-Одлука за утврдување на Ценовник  за користење на спортски објект сала „Бранители 2001“ во Општина Крива Паланка;
 19. Предлог-Одлука за усвојување  на дополнување на Програмата  за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ –Крива Паланка  за учебната 2018/2019 година;
 20. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за определување  на висината на надоместоците  за одредени  услуги  што ги дава  ЈП Комуналец –Крива Паланка; 
 21. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за опеделување  на надоместок за  вршење услуги со товарни моторни возила  и друга опрема;
 22. Предлог-Одлука за давање согласност на измена  на годишниот  план за вработување на ЈП Комуналец  Крива Паланка за 2019 година;
 23. Предлог-Одлука за усвојување на Извештај за реализирани активности по Програмата за  активностите на Општина Крива Паланка за поддршка  на граѓанските  здруженија  во 2018 година;
 24. Предлог-Одлука за усвојување на  Извештај  за еднакви можности на жените и мажите за 2018 година – Крива Паланка;
 25. Предлог – Одлука за усвојување Извештај за реализација на Основен сообраќаен  проект за режимот на сообраќај на улица Св.Јоаким Осоговски  за 2018 година;
 26. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување за 2018 година во Општина Крива Паланка;
 27. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 година за Општина Крива Паланка;
 28. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локална патна мрежа за 2018 година за Општина Крива Паланка;
 29. Предлог -Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програма за изградба, реконструкција и одржување на локална водоводна и канализациона  мрежа  во Општина Крива Паланка  за 2018 година;
 30. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2018 година;
 31. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за реѓавање на проблемот   со кучиња  скитници  на подрачјето на Општина Крива Паланка за 2018 година;
 32. Предлог-Одлука за утврдување на месечен надомест на членовите на Комисијата за урбанизам при Општина Крива Паланка;
 33. Предлог – Одлука за усвојување Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во Општина Крива Паланка за периодот за 2018 година;
 34. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 529 во К.О. Мождивјак ,  Општина Крива Паланка;
 35. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 3216/1 и дел од к.п.3217 во К.О. Крива Паланка Општина Крива Паланка;
 36. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2692/1 во К.О.Мождивјак , Општина Крива Паланка;
 37. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 3151/1 во К.О. Крива Паланка , Општина Крива Паланка;
 38. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1759/2 и дел од к.п.4780/1   во К.О.  Дурачка Река , Општина Крива Паланка;
 39. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 9295/2  во К.О. Градец ,  Општина Крива Паланка;
 40. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1270 во К.О. Мождивјак Општина Крива Паланка;
 41. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.34/3 во К.О.Мартиница , Општина Крива Паланка;
 42. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1345 во К.О. Крива Паланка , Општина Крива Паланка;
 43. Предлог- Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2019 година.

            

                                                                                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

                                                                                                                                                 Претседател,

                                                                                                                                       Изабела Павловска ,с.р