Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за изградба на базна станица во КО Метежево

Врз основа на член 35 став 3 и член 46 став 9 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), градоначалникот на општина Крива Паланка го дава следното

СООПШТЕНИЕ
за организирање на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за изградба на базна станица на дел од к.п.бр. 3156/1, м.в. „Стража“ во КО Метежево во општина Крива Паланка