Дневен ред на 18-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 18-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 28.12.2018 година (петок ) во 12,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

Новогодишно обраќање на Градоначалникот

Усвојување на записник од 17-та седница

 1. Предлог-Одлука за користење на средства за финансирање на доспеани а неплатени обврски;
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Буџетот на Општина Крива Паланка  за  2019 година;
 3. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општината Крива Палнака за 2019 година;
 4. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2019година;
 5. Предлог – Буџетски календар за планирање на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година;
 6. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за  утврдување на цени  за снабдување со вода за пиење ,собирање  и одведување на урбани отпадни води на ЈП Комуналец –Крива Паланка  за регулиран период 2019-2021 година ;
 7. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1369 во К.О. Крива Паланка,  Општина Крива Паланка ;
 8. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 76/2 во К.О. Крива Паланка Општина Крива Паланка ;
 9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.238/2 во К.О. Мождивјак, Општина Крива Паланка ;
 10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 213 во К.О. Крива Паланка,Општина Крива Паланка;
 11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.6816 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1473 и дел од к.п.бр. 4780/1 во К.О.Дурачка Река, Општина Крива Паланка;
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.110 во К.О. Мождивјак,Општина Крива Паланка;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.434 во К.О. Дурачка Река Општина Крива Паланка.

                   

                                                                               СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

                                                                                                        Претседател,

                                                                                           Изабела Павловска ,с.р.