Дневен ред на 18-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 18-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 28.12.2018 година (петок ) во 12,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

Новогодишно обраќање на Градоначалникот

Усвојување на записник од 17-та седница

 1. Предлог-Одлука за користење на средства за финансирање на доспеани а неплатени обврски;
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Буџетот на Општина Крива Паланка  за  2019 година;
 3. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општината Крива Палнака за 2019 година;
 4. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2019година;
 5. Предлог – Буџетски календар за планирање на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година;
 6. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за  утврдување на цени  за снабдување со вода за пиење ,собирање  и одведување на урбани отпадни води на ЈП Комуналец –Крива Паланка  за регулиран период 2019-2021 година ;
 7. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 1369 во К.О. Крива Паланка,  Општина Крива Паланка ;
 8. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 76/2 во К.О. Крива Паланка Општина Крива Паланка ;
 9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.238/2 во К.О. Мождивјак, Општина Крива Паланка ;
 10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 213 во К.О. Крива Паланка,Општина Крива Паланка;
 11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.6816 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1473 и дел од к.п.бр. 4780/1 во К.О.Дурачка Река, Општина Крива Паланка;
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.110 во К.О. Мождивјак,Општина Крива Паланка;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.434 во К.О. Дурачка Река Општина Крива Паланка.

                   

                                                                               СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

                                                                                                        Претседател,

                                                                                           Изабела Павловска ,с.р.

 

Големина на фонт
Контраст