Дневен ред на 30-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   30-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 15.07.2011 година (петок) во 14 часот.

Седницата ќе се одржи со следниот

Д н е в е н   р е д:

Усвојување на Записник од 27 –та , 28-та- и 29-та седница на Советот.

1.    Предлог – Одлука за избор на најповолен понудувач за ЈПП ;

2. Предлог – Одлука за давање согласност на Правилникот за организација и систематизација на работните места, работите и работните задачи на вработените во ОЈУГД „Детелилнка“ – Крива Паланка;

3. Предлог – Одлука за доделување на стипендии за поддршка на млади таленти  од Општина Крива Паланка;

4. Предлог – Одлука за усвојување на Правилникот за јавност во работата на Советот на Општината;

5. Предлог – Одлука  за давање согласност за остапување на управување на водоснабдителен систем (Метовска маала, Ќусинска маала, Новкова маала, Велкова Падина и Велика нива во село Дурачка река);

6. Предлог –Одлика за изменa и дополнување на Одлуката за давање  на движни ствари на физички лица  – корисници на социјална помош

7. Предлог – Одлука за одобрување на Прашалник за апликација на проектот „дооформување на филтер станица за вода за пиење на Крива Паланка“:

8. Предлог – Одлука за  одобрување на Прашалник за апликација на проектот „замена на азбесно-цементни цевки – Крива Паланка“;

9. Предлог – одлука за одобрување на Прашалник за апликација на проектот „изградба на водоснабдителен систем – висока зона на лев брег на Крива Река – Крива Паланка“;

10. Предлог – Одлука за одобрување на Прашалник за апликација на проектот „изградба на водоснабдителен систем „Баглак“ – висока зона на десен брег Крива Река – Крива Паланка“;

11. Предлог – Одлука за одобрување на Прашалник за апликација на проектот „реконструкција и доградба на водоснабдителен систем за село Конопница – Крива Паланка“;

12. Предлог – Одлука за одобрување на Прашалник за апликација на проектот „ дополнителни работи на захват и довод на вода на водоснабдителен систем Станечка Река – Крива Палнака“;

13. Предлог – Одлука за одобрување на Прашалник за апликација на проектот „изградба на водоснабдителен систем за село Кркља – Крива Паланка“;

14. Предлог – Одлука за одобрување на Прашалник за апликација на проектот

„изградба на водоснабдителен систем за маалите „Просарци“, „Камењарци“ и „Мачорци“ село Луке – Крива Паланка“;

15. Предлог – Одлука за одобрување на Прашалник за апликација на проектот „Изградба на водоснабдителен систем за село Дрење – Крива Паланка“;

16. Предлог – Одлука за одобрување на Прашалник за апликација на проектот „реконструкција и доградба на водоснабдителен систем за село Мождивњак – Крива Паланка

17. Предлог – Одлука за одобрување на Прашалник за апликација на проектот „реконструкција и доградба на водоснабдителен систем за село Варовиште – Крива Паланка“;

18 Предлог – Одлука за одобрување на Прашалник за апликација на проектот „реконструкција и доградба на водоснабдителен систем за село Дурачка река – Крива Паланка“;

19. Предлог – Одлука за одобрување на Прашалник за апликација на проектот „изградба на водоснабдителен систем за село Бс – туристичка локација Калин Камен – Крива Паланка“;

20. Предлог – Одлука за одобрување на Правилник за аплилкација на проектот „Изградба на фекална канализација за Бојанов дол“;

21. Предлог – Одлука за одобрување на Правилник за аплилкација на проектот „Изградба на главен лев фекален колектор до пречистителна станица и спој со десен колектор “;

22. Предлог – Одлука за одобрување на Правилник за аплилкација на проектот „Изградба на фекална канализација со пречистителна станица во нас.Мезовски ливади село Градец“;

23. Предлог – Одлука за одобрување на Правилник за аплилкација на проектот „Реконструкција и доградба на канализација во населба Лозаново“;

24. Предлог – Одлука за одобрување на Правилник за аплилкација на проектот „Изградба на колекторска фекална канализација за маала Трнци село Конопница;

25.Предлог – Одлука за одобрување на Правилник за аплилкација на проектот „Изградба на фекална канализациона мрежа во село Конопница;

26. Предлог – Одлука за одобрување на Правилник за аплилкација на проектот „Изградба на фекална канализациона мрежа во село Моздивњак;

27. Предлог – Одлука за одобрување на Правилник за аплилкација на проектот „Изградба на фекална канализациона мрежа со пречистителна станица во село Жидилово; и

28. Предлог – Одлука за одобрување на Правилник за аплилкација на проектот „Изградба на фекална канализациона мрежа со пречистителна станица во село Узем“.

 

 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,

Милка Митовска, с.р.