Дневен ред на 17-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 17-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 06.12.2018 година (четврток ) во 13,00 часот.

Дневен  ред:

Усвојување на записник од 16-та седница

 1. Предлог –Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина КриваПаланка за 2018 година     
 2. Предлог – Одлука за распределба на средства од блок дотација за 2019 година
 3. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на образование за 2019 година;
 4. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на развој на информатичка технологија за 2019 година;
 5. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на спорт за 2019 година;
 6. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2019 година
 7. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на Локалниот економски развој за 2019 година;
 8. Предлог -Одлука за усвојување на Програма за социјална,детска и здравствена заштита во Општина Крива Паланка за 2019 година;
 9. Предлог -Одлука за усвојување на Програма за активностите  на Општина Крива Паланка за подршка на граѓанските здруженија во 2019 година;
 10. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна и канализациона мрежа во Општина Крива Паланка за 2019 година;
 11. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Крива Паланка за 2019 година;
 12. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за изградба, реконструкција и одржување и заштита на локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2019 година;
 13. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување во Општина Крива Паланка за 2019 година;
 14. Предлог – Одлука за усвојување на Програмата за јавна чистота во град Крива Паланка за 2019 година;
 15. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за уредување и одржување на градското  зеленило  во Крива Паланка за 2019 година;
 16. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за уредување на сообраќајна сигнализација за 2019 година;
 17. Предлог – Решение за именување на членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Крива Паланка;
 18. Предлог – Одлука за усвојувње на Програма за превентивна дезинсекција и деретизација во Општина Крива Паланка за 2019 година;
 19. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за третирање на проблемот со кучиња скитници на подрачјето на Општина Крива Паланка за 2019 година;
 20. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2019 година;
 21. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка плалнска документација во Општина Крива Паланка за 2019 година;
 22. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на заштитата и спасување, противпожарна заштита и управување со кризи за 2019 година;
 23. Предлог – Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ЛУ Градски Музеј –Крива Паланка за 2019 година;
 24. Предлог – Одлука за утврдување на ценовник за влезни билети и дополнителни услуги во ЛУ Градски Музеј за 2019 година ;
 25. Предлог-Одлука за давање на согласност на измена на годишниот план  за вработување  за 2018 година  на Општина Крива  Паланка;
 26. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект „Креирање на услови за современо чување, складирање и продажба на земјоделски производи“,
 27. Предлог-Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за  проектот „Креирање на услови за современо чување, складирање и продажба на земјоделски производи“;
 28. Предлог-Одлука за давање на користење  на недвижен имот  – деловен објект во Крива Паланка;
 29. Предлог-Решение за разрешување на член на Училишен одбор на СОУ Ѓорче Петров –Крива Паланка;
 30. Предлог-Решение за именување на член на Училишен одбор на СОУ Ѓорче Петров –Крива Паланка,
 31. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2971/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 32. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за за к.п.бр.6985/2 во К.О. Трново, Општина Крива Паланка;
 33. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.3148 во К.О. Луке, Општина Крива Паланка;
 34. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.6062/1 во К.О. Луке, Општина Крива Паланка;
 35. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.4742 во К.О. Луке, Општина Крива Паланка;
 36. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.35 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 37. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.5/3 и дел од к.п.бр.682/1 во К.О. Станци, Општина Крива Паланка;
 38. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.212 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 39. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.3697 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;
 40. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2424 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка .

                                                                               

                                                                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                                    Претседател,
                                                                                                        Изабела Павловска , с.р.

 

Големина на фонт
Контраст