Oглас за давање недвижни ствари во закуп и одржување – по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДАВАЊЕ

Комисијата за недвижни и движни ствари на Општина Крива Паланка врз основа на член 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 67 и член 67-а од Законот за изменување на законот за користење  и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Сл.весник на Р.М. бр.78/15, 106/15 и 153/16 и 21/18) и Одлуките донесени од страна на Советот на општина Крива Паланка Одлука бр. 09-1829/37 од 25.06.2018 година, Одлука бр. 09-1828/39 од 25.06. 2018 година , Одлука бр. 09-1829/41 од 25.06.2018 година, Одлука  бр.09-2645/49 од 10.09.2018 година и Одлука  за давање на недвижни ствари и одржување   донесена од Градоначалникот на Општина Крива Паланка  бр.03-2944/1 од 28.09.2018 година објавува:

ОБЈАВА БР. 01/2018

На оглас за давање недвижни ствари во закуп и одржување – по пат на 
ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДАВАЊЕ

Големина на фонт
Контраст