Дневен ред на 13-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 13-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 31.07.2018 година (вторник) во 14,00 часот.

Дневен  ред:

Усвојување на записник од 12-та седница

 1. Информација за превземени мерки и активности во ПС од ОН Крива Паланка во текот на  првото полугодие  од 2018 година;
 2. Предлог–Одлука за  усвојување  на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина  Паланка  К1,К2 и К3  за II квартал за 2018 година ;
 3. Предлог- Одлука за утврдување на приоритет на проект- „Изградба и реконструкција на тротоарски површини  во Крива Паланка во должина од 5401,44 м;
 4. Предлог- Одлука  за давање согласност  за намената на инвестицијата –  „Изградба и реконструкција на тротоарски површини  во Крива Паланка во должина од 5401,44 м;
 5. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект- „Изградба на локален пат во село Голема Црцорија-делница од асфалт маала Рупје до маала Баратлици и крак до школо, општина Крива Паланка во должина од 3,02 км“, „ Изградба на локален пат во с.Трново општина Крива Паланка во должина од 500м“;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност  за намената на инвестицијата„Изградба на локален пат во село Голема Црцорија-делница од асфалт маала Рупје до маала Баратлици и крак до школо, општина Крива Паланка во должина од 3,02 км“, „ Изградба на локален пат во с.Трново општина Крива Паланка во должина од 500м“;
 7. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект- „Изградба на локална патна инфраструктура Мизовски ливади – с.Градец – крак 2 во должина од 1402,7 м;
 8. Предлог – Одлука за давање согласност  за намената на инвестицијата  -„Изградба на локална патна инфраструктура Мизовски ливади – с.Градец – крак 2 во должина од 1402,7 м;
 9. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект- „Реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до Манастир Св.Јоаким Осоговски – с. Варовиште“ во должина 2,77 км;
 10. Предлог – Одлука за кофинансирање на проект Туризам без граници  Проект Бр.2017/394-686 IPA CBC KS-MK;
 11. Предлог –Одлука за доделување  на стипендии на спортисти-ученици од основните  училишта  на подрачјето  на Општина Крива Паланка  и средните училишта од Република  Македонија  за учебната 2018/2019 година ;
 12. Предлог-Правилник за условите ,критериумите и правилата за доделување на стипендии на спортисти-ученици од основните  училишта  на подрачјето  на Општина Крива Паланка  и средните училишта од Република  Македонија  за учебната 2018/2019 година ;
 13. Предлог-Решение за разрешување член на Управен одбор на Дом за ученици –„Боро Менков„ Крива Паланка;
 14. Предлог-Решение за именување  член на Управен одбор на Дом за ученици –„Боро Менков„ Крива Паланка ;
 15. Предлог-Одлука за  одобрување  на финансиски сретства  од Општина Крива Паланка  на ОУД „Боро Менков„-Крива Паланка ;
 16. Предлог-Одлука за прифаќање на Барањето од ООУ „Илинден „ Крива Паланка за асфалтирање  на површините околу објектот   ;
 17. Предлог- Одлука за давање право на користење недвижна ствар  – објект Старо Школо во с.Градец и школскиот двор на ЛУ Градски Музеј ;
 18. Предлог- Одлука за давање право на користење недвижна ствар без надомест – канцеларија   во зграда  бр.4  на Општина Крива Паланка ;
 19. Предлог-Одлука за ослободување  од плаќање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправно  изградени објекти на ЈП Комуналец-Крива Паланка  на територија  на Општина Крива Паланка ;
 20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4587/1 во К.О. Крива Паланка , Општина Крива Паланка;
 21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.99 и дел од к.п.бр.104 во К.О. Конопница , Општина Крива Паланка;
 22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр. 3468 во  К.О. Трново , Општина Крива Паланка ;
 23. Предлог –Одлука за  давање   согласност на  на измена на годишниот план за вработување за 2018 година  на Општина Крива Паланка  и
 24. Предлог – Одлука за давање согласност за имплементирање и кофинансирање наПроектот „Цело е кога има се“ на  подрачјето на Општина Крива Паланка во рамки на  „Програмата-Општинско Корисна Работа“ произлезена  од програмата за развој на Обединетите Нации- УНДП.          

                                                                         

                                                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                         Претседател,
                                                                                                Изабела Павловска , с.р.

Големина на фонт
Контраст