Конкурс за откуп на самостојно реализирани публикации и продукции

Врз основа на член 10 од Статутот на ЛУ Градски Музеј Кр. Паланка (бр.02-78/2 од 01.06 2018) и Одлуката за распишување на конкурс за Откуп на самостојно реализирани публикации и продукции (Службен гласник на општина Крива Паланка бр.4/18) директорот на ЛУ Градски Музеј Крива Паланка распишува

КОНКУРС
за oткуп на самостојно реализирани публикации и продукции

Пријава за конкурс за откуп

Големина на фонт
Контраст