Дневен ред на 11-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 11-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 22.05.2018 година (вторник ) во 15,00 часот.

Дневен   ред:

 1. Предлог-Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К1,К2 и К3 за I квартал за 2018 година
 2. Предлог –Одлука за давање согласност  за изместување  на водоводната линија во с.Узем која поминува под браната и хидројаловиштето на рудник Тораница ;
 3. Предлог-Одлука за давање согласност на годишниот план  за вработување  за 2019 година на ОУД „Боро Менков Крива Паланка
 4. Предлог-Одлука за давање на согласност на измена на годишниот план  за вработување  за 2018 година  на Општина Крива Паланка
 5. Предлог – Одлука за одржување  на  традиционална  културна  манифестација „Меѓународен  фолкорен фестивал  Свети Јоаким Осоговски“
 6. Предлог –Правилник за начинот и постапката за рализирање на меѓународна  културна  манифестација „Меѓународен  фолкорен фестивал  Свети Јоаким Осоговски“
 7. Предлог –Одлука за дополнување на Одлуката за поставување на урбана опрема  на територија на Општина Крива Паланка
 8. Предлог- Одлука за ослободување од плаќање на надоместок  ЕВН Електродистрибуција  ДООЕЛ  за поставување  на урбана  опрема  и паркинг простор на кп.бр.4607/1
 9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1831 во К.О. Крстов Дол, Општина Крива Паланка
 10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1079 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1923 во К.О. Кркља, Општина Крива Паланка;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2998 и кп. бр. 2512 во К.О. Подржи Коњ, Општина Крива Паланка;
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 5095/22 во К.О. Жидилово, Општина Крива Паланка;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1007/1 во К.О. Крива Паланка , Општина Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 51 во К.О. Мождивјак, Општина Крива Паланка;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2319 и дел од к.п.бр.2628 во К.О. Длабочица, Општина Крива Паланка;
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2658/1 во К.О.Мождивјак, Општина Крива Паланка;
 18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2588 во К.О. Мождивјак, Општина Крива Паланка;
 19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1498 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2750 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 21. Советнички прашања .

          

                                                                                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                                          Претседател,
                                                                                                              Изабела Павловска , с.р.