НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ – железничка пруга на делницата Крива Паланка-Граница со Република Бугарија

НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ

Студија за оцена на влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти од изградба на нова железничка пруга на делницата Крива Паланка-Граница со Република Бугарија, како дел од Коридор VIII

 

Големина на фонт
Контраст