Дневен ред на 5-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 5-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 14.12.2017 година (четврток) во 12 часот.                          

Дневен  ред:

-Усвојување на записник од 4-та седница –

 1. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 5133/3 К.О. Жидилово, Општина Крива Паланка;
 2. Предлог –Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 1522/2 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 3. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 1339 и к.п. 1340 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 4. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 1474/3 и к.п. 1473/1 во К.О.  Конопница, Општина Крива Паланка;
 5. Предлог -Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 744/4 во К.О. Лозаново, Општина Крива Паланка;
 6. Предлог -Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 547и к.п.548/3 во  К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 7. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 4231/1 и к.п. бр. 4270/4 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 8. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 6705/1 воК.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 4066/1, к.п. бр. 4067/3 и к.п. бр. 4643/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 6741/1 и к.п. бр. 6741/2 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 3465 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 4183 и к.п. бр. 4652 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 266/4 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 3416 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 9087/4 и к.п. бр. 9139 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 547 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршира усогласување на намените за к.п. бр. 2855 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 18. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за превентивна дезинсекција и дератизација во ОпштинаКрива Паланка за 2018 година;
 19. Предлог – Одлука за именување Командант, Началник и ленови на Штабот за заштита и спасување на општината Крива Паланка.;
 20. Предлог – Одлука за поставување Команда и командир на просторната универзална единица за заштита и спасување;
 21. Предлог – Одлука за усвојување на Дополнување на Годишна Програма за работа на ООУ Илинден за учебната 2017/2018 година  
 22. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за именување на член на Управен одбор
 23. Предлог – Решение за именување член на Управен одбор во ОЈУДГ Детелинка   
 24. Предлог – Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ЛУ Градски Музеј –Крива Паланка за 2018 година
 25. Предлог – Одлука за утврдување на ценовник за влезни билети и дополнителни услуги во ЛУ Градски Музеј за 2018 година ;
 26. Предлог – Одлука за усвојување на Програмата за јавна чистота во град Крива Паланка за 2018 година ;
 27. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за подигање, одржување и користење на јавни зелени површини  на подреачјето  во град Крива Паланка за 2018 година и
 28. Предлог – Одлука за кофинансирање на проект –Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион –Фаза 3 преку Изградба на локален пат во с.Трново од  км 0+000 до 0+500(Л=500м) и Реконструкција на локален пат за н.м.Конопница од км1+327,92 до км 1+638,68(Л=310,76 м) .

         Седницата ќе се одржи во  салата на ЛУ Градски музеј  на Општина Крива Паланка.

                                                      

                                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ,
                                                                          
       Изабела Павловска  с.р

Големина на фонт
Контраст