Дневен ред на 4-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоурпава („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 4-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 30.11.2017 година (четврток) во 12 часот.                             

Д н е в е н   р е д:

Усвојување на записници од 1,2 и 3 –та седница на Совет

 1. Информација за функционирањето на системот за управување со кризи;
 2. Предлог – Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка;
 3. Предлог – Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка;
 4. Предлог – Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ОУ „Илинден“ – Крива Паланка
 5. Предлог – Решение за разрешување членови во Управниот одбор на Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ – Крива Паланка;
 6. Предлог – Решение за разрешување членови во Управниот одбор на ЈП „Комуналелц“ – Крива Паланка;
 7. Предлог – Решение за разрешување членови на Одборот за контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;
 8. Предлог – Решение за разрешување членови во Управниот одбор на Детска градинка „Детелинка“ – Крива Паланка;
 9. Предлог – Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЛУ Градски Музеј “ – Крива Паланка;
 10. Предлог – Решение за разрешување членови на Управниот одбор на Mеѓуопштински центар за социјална работа “ – Крива Паланка;
 11. Предлог – Решение за именување членови на Училишниот одбор на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка;
 12. Предлог – Решение за именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка;
 13. Предлог – Решение за именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Илинден“ – Крива Паланка;
 14. Предлог – Решение за именување членови во Управниот одбор на Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ – Крива Паланка;
 15. Предлог – Решение за именување членови во Управниот одбор на ЈП „Комуналелц“ – Крива Паланка;
 16. Предлог – Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;
 17. Предлог – Решение за именување членови во Управниот одбор на Детска градинка „Детелинка“ – Крива Паланка;
 18. Предлог – Решение за именување членови на Управниот одбор на ЛУ Градски Музеј “ – Крива Паланка
 19. Предлог – Решение за именување членови на Управниот одбор на Mеѓуопштински центар за социјална работа “ – Крива Паланка;
 20. Предлог – Правилник за утврдени стандарди и нормативи за распределба на средства од блок дотација за основни училишта на територијата на Општина Крива Паланка;
 21. Предлог – Одлука за распределба на средства од блок дотација за 2018 година;
 22. Предлог –Одлука за усвојување на Програма за активност на Општина Крива Паланка во областа на образование за 2018 година;
 23. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активност на Општина Крива Паланка во боалста на спорт и млади за 2018 година;
 24. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активност на Општина Крива Паланка во областа на еднакви можности за 2018 година;
 25. Предлог -Одлука за усвојување на Програма за социјална заштита на Општина Крива Паланка за 2018 година;
 26. Предлог -Одлука за усвојување на Програма за активност на Општина Крива Паланка за подршка на граѓанските здруженија во 2018 година
 27. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активност на Општина Крива Паланка во областа на културата за 2018 година;
 28. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активност на Општина Крива Паланка во областа на Локален економски развој за 2018 година;
 29. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активност на Општина Крива Паланка во областа на развојот на информатичко-комуникациска технологија за 2018 година;
 30. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за активност на Општина Крива Паланка во областа на заштитата и спасување, противпожарна заштита и управување со кризи за 2018 година;
 31. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за изградба,реконструкција и одржување на јавното осветлување во Општина Крива Паланка за 2018 година;
 32. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локална патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2018 година;
 33. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за уредување на градежно земјиште во град Крива Паланка за 2018 година;
 34. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за изградба, реконструкција и одржување на локална водоводна и канализациона мрежа во Општина Крива Паланка за 2018 година
 35. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за реализација на Основен сообраќаен проект за режимот на сообраќај на улица Св.Јоаким Осоговски за 2018 година;
 36. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за давање право на користење недвижна ствар без надомест;
 37. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за доделување на еднократен надоместок за новороденчиња од Општина Крива Паланка;
 38. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за блок 7-А во Крива Паланка пред јавна анкета и јавна презентација по трет пат;
 39. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација за Општина Крива Паланка за 2018 година;
 40. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 1327 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 41. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 7309 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 42. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 130/3 во К.О. с. Б’с, Општина Крива Паланка;
 43. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 840 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 44. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 829/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 45. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 1226/2 и за к.п. 1227во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 46. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 465/2 и за к.п. 465/1 во К.О. Кошари, Општина Крива Паланка;
 47. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 550/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 48. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 1608 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 49. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 636 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 50. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 9630/9 и за к.п. 9630/1 во К.О. с. Градец, Општина Крива Паланка;
 51. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 214 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 52. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 1092 и за к.п. 1134 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 53. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 1358 и за к.п. 1359/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 54. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 3267 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 55. Предлог – Одлука за усвојување на Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. 829/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

Седницата ќе се одржи во  салата на ЛУ Градски музеј  на Општина Крива Паланка.

 

                                                                          СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ,
                                                                                     
     Изабела Павловска  с.р

Големина на фонт
Контраст