Закажани собири на граѓани во месните заедници

Врз Основа на член 82 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02),  Член  89 став 2 од Статутот на Општина Крива Паланка  („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ број 08/10) и Правилата за работа на облиците на месната самоуправа на Општина Крива Паланка  („Службен гласник на Општина Крива Паланка “ број 08/10), Градоначалникот на Општина Крива Паланка  свикува Собир на граѓани.

Закажани собири на граѓани во месните заедници