Дневен ред на 3-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 65 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 3-тата седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 15.11.2017 година (среда) во 12 часот.

Дневен ред

 1. Предлог – Решение за формирање Комисија за статут и прописи;
 2. Предлог – Решение за формирање Комисија за комунални работи и сообраќа
 3. Предлог – Решение за формирање Комисија за урбанистичко планирање, уредување на просторот, заштита на животната средина и природата;
 4. Предлог – Решение за формирање Комисија за еднакви можности на жените и мажите;
 5. Предлог – Решение за формирање Комисија за финансии и локален економски развој;
 6. Предлог – Решение за формирање Комисија за јавни дејности;
 7. 7. Предлог – Решение за формирање Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка;
 8. Предлог – Решение за формирање Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2018 година;
 9. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2017 година;
 10. Предлог-Одлука за формирање Комисија за спроведување на постапка на постапка на избор на членови на советите на месните заедници на подрачјето на Општина Крива Паланка ;
 11. Предлог-Одлука за давање на согласност за потпишување на Договор за спроведување на проеки за воспоставување на регионален систем за управување со отпад во Североисточниот плански регион во рамките на ИПА2;
 12. Предлог-Одлука за давање согласност  на привремено намален број на деца по групи од предучилишна  возраст во ОЈУДГ Детелинка Крива Паланка за Општина Ранковце за 2017/2018;
 13. Предлог-Одлука за давање согласност на барање за формирање  на паралелки со помал број на ученици за учебната 2017/2018  година  за ООУ „Јоаким Крчовски„;
 14. Предлог-Одлука за давање согласност на барање за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2017/2018  година за ООУ „Илинден„и
 15. Предлог-Одлука за давање согласност на барање за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2017/2018 година  за СОУ „Ѓорче Петров“.

Седницата ќе се одржи во  салата на ЛУ Градски музеј  на Општина Крива Паланка.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Изабела Павловска

Големина на фонт
Контраст