Дневен ред на 44-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 44-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 27.06.2017 година (вторник) во 15,00 часот.

 Д н е в е н   р е д:

Усвојувње на Записник од 43-та седница на Советот.

Обраќање на Градоначалникот на Општина Крива Паланка.

Обраќање на  Градоначалникот на ГРОС ЦИМЕН

 1. Предлог – Одлука за изменување на Годишниот план за вработување;
 2. Предлог – Одлука за покренување постапка за редовно ажурирање на процената на загрозеност на подрачјето на Општина Крива Паланка од сите ризици и опасности;
 3. Предлог – Решение за разрешување на членови на Училишен одбор на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка;
 4. Предлог – Решение за именување на членови на Училишен одбор на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка;.
 5. Предлог – Решение за разрешување на членови на Училишен одобор на ООУ „Јоаким Крчоваки“ – Крива Паланка;
 6. Предлог – Решение за именување на членови на Училишен одбор на ООУ Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка;
 7. Предлог – Решение за разрешување на член на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка;
 8. Предлог – Решение за именување на член на ОУД „Боро менков“ – Крива Палнака;
 9. Предлог – Одлука за давање согласност за претставник на Управен одбор од совет на родители во ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка;
 10. Предлог – Решение за разрешување на членови на Управен одбор на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;
 11. Предлог – Решение за именување на членови на Управен одбор на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;
 12. Предлог – Решение за разрешување на членови на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;
 13. Предлог – Решение за именување на членови на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;
 14. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на нов Статут на ЛУ „Градски Музеј“ – Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за разрешување на членови на УО на ЛУ„Градски Музеј“ – Крива Паланка:
 16. Предлог – Одлука за именување на членови на УО на ЛУ „Градски Музеј“ – Крива Паланка
 17. Предлог – Одлука за утврдување на условите за начинот на градење во село Варовиште, КО Варовиште, Општина Крива Паланка, за кое нема важечки урбанистички план;   

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,  

М-р Борче Стојчевски

                                                                                       

Големина на фонт
Контраст