Дневен ред на 42-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 42-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 27.04.2017 година (четврток) во 15,00 часот.

 Д н е в е н   р е д:

 1. Предлог – Одлука за давање приоритет на проект;
 2. Предлог – Одлука за давање на приоритет на проект;
 3. Предлог – Одлука за давање на приоритет на проект;
 4. Предлог – Одлука за доделулвање стипендии за поддршка на млади таленти од Општина Крива Паланка;
 5. Предлог – Одлука за давање на управување и одржување на недвижна ствар – повеќенаменско игралиште;
 6. Предлог – Одлука за утврдување ценовник за користење на спортски објект – повеќенаменско игралиште во село Кононопница – Крива Паланка;
 7. Предлог – Одлука за предавање на Фекална каналилзација со прочистителни станици во село Мождивњак, Длабочица и Дурачка Река – разводна мрежа со ревизиони шахти и пречистителни станици на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;
 8. Предлог – Одлука за предавање на објект Водоснабдување на висока зона на лев брег – Крива Паланка на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
 9. Предлог – Одлука за давање приоритет за апликација на проекти – локални патни правци и пешачки патеки;
 10. Предлог – Одлука за давање приоритет за апликација на подпроектот Реконструкција и доградба на водоводна мрежа во Крива Паланка;
 11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.1422 и 1423 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на Благоја Павловски и Стаменко Павловски;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3560 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на Александар Димитриевски;.
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3758 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на Љупчо Ѓорѓиевски и Оливер Георгиевски;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1442 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост Зоки Маџовски и Роби Маџовски;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1597 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на РМ.;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 46 и 49/3 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на Љупчо Ангеловски;
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3611 и 4643 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост на Ратка Граматикова, Милутин Граматиков и РМ;
 18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1412 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на Благоја Гоговски, Миле Гоговски, Петруш Гоговски и Радоико Гоговски.;
 19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 956/5 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост на Миле Маџов;
 20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2948 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост Стојна Ангеловска и Зорица Поповска;
 21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. во КО 9087/4 и 9139, КО Градец, Општина Крива Паланка – сопственост на Деска Николовска, Сраган Димитриевски, Тони Димитриевски, Зорица Стаменковска и Стојче Стаменковски;
 22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2545/1 и 2546/1 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка – сопственост на Бранкица Станковска;
 23. Предлог – Одлука за утврдување на условите за начинот на градење во село Кркља КО Кркља за кое нема важечки урбанистички план; и
 24. Предлог – Одлука за утврдување на условите за начинот на градење во село Варовиште КО Варовиште за кое нема важечки урбанистички план.

 

                                                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

                                                                                                   Претседател,

                                                                                        М-р. Борче Стојчевски,с.р.

Големина на фонт
Контраст