Дневен ред на 41-та седница на Совет на Општина Крива Паланка

 Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 41-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 09.03.2017 година (четврток) во 15,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

 1. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Општина Крива Паланка за 2016 година
 2.  Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка за 2016 година;
 1. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка  за 2016 година;
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ОУ „Илинден“ Крива Паланка за 2016 година;
 3. Предлог – Одлука усвојување на Завршна сметка на ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за 2016 година ;
 4. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на СОУ „Ѓорче Петрорв“- Крива Паланка за 2016 година;
 5. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај по Програма за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2016 година;
 6.  Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2016 година;
 7. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2017 година;
 8. Предлог – Одлука за усвојување Извештај по Програмата за работа на ЛУ „Градски Музеј“-Крива Паланка за 2016 година;
 9. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЛУ “Градски музеј“ – Крива Паланка за 2016 година;
 10. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа во областа на културата – Крива Паланка за 2016 година;
 11. Предлог – Одлука за формирање Комисија за заштита на пациентите на Општина Крива Паланка;
 12. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад на Општина – Крива Паланка за 2016 година;
 13. Предлог – Одлука за усвојување на Наративен извештај за спроведени активности по проект „Грижа за стари лица во домашни услови“ ;
 14. Предлог – Одлука за усвојување на Основен сообраќаен проект за режимот на сообраќај на улица „Св.Јоаким Осоговски“ – Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2896 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на Георгиевска Сашка, Милковска Даница и Милковска Анета ;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 285 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на Благородна Кирилова;
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2243 И 4623/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на Ивановски Раде и РМ;
 18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2251/2 и 4629/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на Цветковски Роберт и РМ;
 19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1538/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – Сопственост на Савко Станоевски, Љупчо Станоевски и Миле Станоевски;
 20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 6705 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на Ѓорѓиевски Ванче;
 21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 7747 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост на Јелена Величковска.;
 22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 7808. во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост на Боре Ѓорѓиевски и Мијалче Ѓорѓиевски;
 23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3411, 3412 и 3406 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – сопственост на Добре Симоновски, Деса Митева, Борика Симоновска, Моника Симоновска, Александар Симоновски, Тони Јовчевски и РМ;
 24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4994/1 во КО Жидилово, Општина Крива Паланка – сопственост на РМ.;
 25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3476 во КО рново, Општина Крива Паланка – сопственост на Стојче Велиновски;
 26. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 79 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка – сопственост на Бранко Атанасовски;
 27. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.6962/2 и 6508 во КО Трново, Општина Крива Паланка – сопственост на Славе Дејанов и РМ;
 28. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9323/2 во КО Градец, Општина Крива Паланка –  сопственост на Александар Јанковски и Александар Павловски.;
 29. Предлог – Одлука за давање на користење на Градски базен во Крива Паланка;

 

                                                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

                                                                                                   Претседател,

                                                                                        М-р. Борче Стојчевски,с.р.

Големина на фонт
Контраст