Дневен ред на 40-та седница на Совет на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 40-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 16.02.2017 година (четврток) во 15,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

 • Усвојување на Записник од 39-та седница на Совет
 1. Предлог – Одлука за усвојување на Квартален извештај на Буџетот на Општина Крива Паланка за К1, К2 и К3 за IV квартал на Општина – Крива Паланка за 2016 година;
 2. Предлог – Одлука за давање на соглалсност на годишниот план за вработување за 2017 година на Општина Крива Паланка;
 3. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај по Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на Општина Крива Паланка за 2016 година;
 4. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај по Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мреша за 2016 г.;
 5. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај по Програмата за уредување на градежно земјиште за 2016 година;
 6. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај по програмата за изградба, реконструкција и одржување на локална водоводна и канализациона мрежа во Општина Крива Паланка за 2016 година;
 7. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за реализирани активности по Програмата за образование и спорт за 2016 година;
 8. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за реализирани активности по Програмата за локален економски развој за 2016 година;
 9. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за активностите на Општина Крива Паланка во областа на Информатичко-комуникациска технологија за 2016 година;
 10. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за еднакви можности на жените и мажите за 2016 година на ОПштина Крива Паланка;
 11. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански доклументации во Општина Крива Паланка за период од 2016 година;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 363 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – сопственост на на РМ;
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1391 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Горан Јакимовски;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2759 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Стојчо Тасев;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.4183 и 4652 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Цветан Стефановски и РМ;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 566 и 4612 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка – за Данче Спасов;
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 255 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – за Стојна Митковска, Благој Митковски, Сашо Митковски, Горан Младеновски и Дејан Младеновски;
 18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 956/4 во КО Конопница, Општина Крива Паланка – за Миле Маџов ;
 19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.3460. во КО Конопница, Општина Крива Паланка – за Миле Николовски;
 20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 6508 во КО Трново, Општина Крива Паланка – сопственост на РМ;
 21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.271 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка – за Петревски Хондо.;
 22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1041 и 1039 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка – за Георги Младенов, Елизабета Николовска и Жаклина Славковска;
 23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2017/1 во КО Мождивњак Општина Крива Паланка – за Воислав Митовски;
 24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 964 во КО Киселица, Општина Крива Паланка – за Ангел Коцевски;
 25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.9481/4 во КО Градец, Општина Крива Паланка – за Стојадин Стојановски; и
 26. Советнички прашања.

 

                                                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

                                                                                                   Претседател,

                                                                                        М-р. Борче Стојчевски,с.р.

Големина на фонт
Контраст