logo

Новости

Детски градинки

Општинска јавна установаДЕТСКА ГРАДИНКА „Детелинка“ ОЈУДГ Детелинка –  е формирана во осумдесетите години, како една група со околу 25 деца. Денеска градинката располага со три објекти, и вкупно 230 деца распоредени во 4 полудневни…

Средно образование

СОУ,,ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“  Во 1960/61 год. институционално се поставени темелите на највисокиот институционален образовен облик во општината.Тогаш се запишани вкупно 97 ученика. Училиштето за средно образование, како гимназија работи се до…

Основно образование

ООУ„ЈОАКИМ КРЧОВСКИ“ Во 1944/45 година отпочнала со работа првата генерација на учители која го започнала благодарното дело на едукација и просвета во Крива Паланка и Кривопаланечко. ООУ„Јоаким Крчовски“ има 9…

Еколошки дозволи

Согласно новата законска регулатива, единиците на локалната самоуправа добија поголем обем на надлежности во делот на заштитата и унапредување на животната средина.Според Законот за животна средина, од 01.01.2006г. започнува постапката…

Отворена продавницата за сувенири во ТИЦ

Градоначалникот на општина Крива Паланка г.Арсенчо Алексовски во присуство на преставници на Амбасадата на Кралството Норвешка во Р. Македонија, свечено ја отвори Продавницата за сувенири во ТИЦ (Туристичко информативен центар) и…

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

(Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти од локално значење и бесправни објекти на здравствени установи за   примарна и секундарна здравствена заштита.pdf) (Барање за издавање на одобрение за…

Одделение за финасии, буџет и администрирање со даноци и имот

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УТВРДУВАЊЕ ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ  1.  ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА  – Даночна пријава за утврдување данок на промет  на недвижности потпишана на даночниот обврзник со платена административна…

Одделение за комунална инфраструктура

(Програма за уредување на градежно земјиште.pdf)

Листа на услуги

Одделение за правни и општи работи Издавање на разни уверенија и потврди;  (Карта на услуга бр.1) Одделение за финансии, буџет и администрирање со даноци и имот Издавање на Решение за…

Општинска Администрација

Општинската администрација се организира во следните Одделенија и Територијална противпожарна единица на Општината: 1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ 2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ,…

Големина на фонт
Контраст