Отворен повик 01/2010 за доделување на договор за јавно приватно партнерство за изградба на административно-деловен објект

Врз онова на Одлуката за за почнување на постапка за јавно приватно партнерство бр. 07-1944/3 од 17.05.2010 година, и член 43 од Законот за концесии и други видови на јавно-приватно партнерство („Сл. Весник на РМ„ бр. 07/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Oпштината Крива Паланка, преку Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договор за јавно приватно партнертсво, го објавува следниот

 
ОТВОРЕН  ПОВИК 01/2010

Големина на фонт
Контраст