Минор коритото на Крива Река е во завршна фаза на изградба