Во тек е изградба на армирано – бетонски потпорен ѕид на улицата Свети Јоаким Осоговски

Во тек е изградба на армирано-бетонски потпорен ѕид на улицата Свети Јоаким Осоговски на  локалитетот наспроти спортско-рекреативниот центар. Ѕидот е со должина од 15 метри и висина, заедно со темелот, од  3.80 метри.  Со изградбата на потпорниот ѕид се дејствува превентивно во насока на заштита на улицата и повеќенаменското игралиште лоцирано во тој дел од спортско-рекреативниот комплекс.

.