Градежни активности за изградба на фекална канализација во с.Мождивњак

Во тек се градежните работи за изградба на фекалната канализација во село Мождивњак. Од проектираните предвидени 5800 метри досега се изградени околу 3500 метри канализациона мрежа со пречник од 200 мм заедно со ревизионите шахти. Со основниот проект е предвидена и изградба на пречистителна станица.

Се очекува градежните работи да завршат за околу 60 дена.
Изведувач на градежните работи е фирмата  „Лабино –Трејд“ од Гостивар.